HDN Standaard 23.1

HDN versie

23.1

Release datum

Dec 21, 2023

Geraakte domeinen

Hypotheken, Leven, Kredieten

 

Releasecontent

Hieronder staan de verschillende backlog items genoteerd die door de daarvoor verantwoordelijke werkgroep zijn geprioriteerd voor deze release en de daarbij behorende actuele status.

#

Bericht(en)

Naam

#

Bericht(en)

Naam

HDN-83

Voorstel akkoord

Generiek

Pakketnaam adviespakket

HDN-103

Voorstel akkoord

OfferteAanvraagBericht

Uitbreiden NHG Erfpacht- en Kortingsconstructies

HDN-100

Voorstel akkoord

OfferteAanvraagBericht

Wijzigingen TRHK 2024

HDN-87

Voorstel akkoord

OfferteAanvraagBericht

CodeLeningMij wordt verplicht

HDN-88

Voorstel akkoord

OfferteAanvraagBericht

MaatwerkOplCodeMij OrganisatieSpecifiek maken

HDN-80

Voorstel akkoord

OfferteAanvraagBericht

NHG V&N 2024

HDN-71

Voorstel akkoord

KredietBericht

Uitbreiden bestedingsdoel met verduurzaming

HDN-76

Vervallen

BeheerBericht

SoortDocument MX updaten

HDN-79

Voorstel akkoord

BeheerBericht

MX upgraden aan de hand van migratie Datacatalogus

* Status geeft de status aan van de wijziging weer.

Planning

De planning moet worden vastgesteld in overeenstemming met de werkgroepen en in lijn zijn met het releasebeleid.

Fase

Resultaat

Gebruikelijke termijn

Van

Tot

Fase

Resultaat

Gebruikelijke termijn

Van

Tot

Scopebepaling

Releasespecificaties HDN 23.1 worden in concept gepubliceerd

Tot +/- 3 maanden voor go-live

Jul 4, 2023

Sep 14, 2023

Consultatieperiode

Definitieve scope

2 weken

Sep 14, 2023

Sep 28, 2023

Consultatieperiode

Definitieve releasenotes

1 week

Sep 28, 2023

Oct 5, 2023

Opbouwen schema’s

Basisberichtschema’s worden door HDN opgebouwd en gepubliceerd

1 week

Sep 28, 2023

Oct 5, 2023

Opbouwen schema’s

Organisatieschema’s zijn ter review aangeboden

4 weken

Oct 5, 2023

Nov 2, 2023

Review door HDN

Organisatieschema’s worden gepubliceerd en naar de testomgeving gedistribueerd

3 weken

Nov 2, 2023

Nov 23, 2023

Test/freezeperiode

Schema’s gedistribueerd naar productie

1 maand

Nov 23, 2023

Dec 21, 2023

Go-live

Afronding release

-

00:30 Dec 21, 2023

 

Scope van de release

Domein Hypotheken

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

HDN-83

 

Generiek

Pakketnaam adviespakket

Aanleiding:

Met de aanpassing van het vullen van het AanvraagVolgNr is de herleidbaarheid naar het pakket van waaruit het eerste aanvraagbericht is aangemaakt komen te vervallen. Voor veel organisaties is dit een probleem.

Doel:

Herleidbaarheid gebruikt pakket.

Aanpassing:

Er is besloten een nieuw veld in de Entiteit Tussenpersoon op te nemen InitieelPakket waarmee deze herleidbaarheid terug is. Tevens is dit volgens ons een juistere locatie.

HDN-103

OfferteAanvraagBericht

Uitbreiden NHG Erfpacht- en Kortingsconstructies

Aanleiding:

Wijziging in de NHG Erfpacht- en Kortingsconstructies.

Aanpassing:

NHG kent een aantal nieuwe Erfpacht- en Kortingsconstructies. De waardelijst VerkoopOnderVoorwaardenConstructie wordt hiermee uitgebreid.

Ook wordt de regel op BedragKortingsdeel als volgt aangepast:

  • BedragKortingsdeel is verplicht als //Object/VerkoopOnderVoorwaardenConstructie heeft waarde (29 Starterskorting.nl (DNGB BV)),

36 OostBestWonen, 38 Meerwaardebeding Zelfbewoningsplicht EN als //Lening/Regeling heeft waarde (01 eerste hypotheek (nieuw), 10 meeneemhypotheek, 11 doorgeefhypotheek)

Voor een actueel overzicht van de Erfpacht- en kortingsconstructies verwijzen wij jullie naar NHG.

HDN-100

OfferteAanvraagBericht

Wijzigingen TRHK 2024

Aanleiding:

In de TRHK wordt voor het berekenen van de maximale hypotheek met ingang van 2024 rekening gehouden met het energielabel van de woning. Hiervoor is het nodig een uitbreiding te doen van de waardelijst zodat deze in lijn is met de energieklasse die genoemd worden in de THRK .

Doel:

Principe van procesoptimalisatie: de HDN Standaard staat voor een efficiënt, gestandaardiseerd proces waarin snel duidelijkheid ontstaat voor alle betrokken partijen.

Aanpassing:

Uitbreiding waardelijst Energieklasse met de waardes:

  • 14 A++++ (EP garantie) Geeft een extra vrijstelling ten opzichte van de bestaande A++++.

  • 90 Geen energielabel mogelijk Kan worden gebruikt voor objecten waarvoor geen energielabel hoeft te worden afgegeven.

  • 91 Geen energielabel beschikbaar geldt voor situaties waarbij bij het indienen van de hypotheekaanvraag nog geen energielabel beschikbaar is. Dit zou in theorie niet moeten voorkomen bij een aankoopsituatie, maar is uitdrukkelijk verzocht door de werkgroep hypotheken om op te nemen.

Tevens wordt het verplicht de EnergieKlasse op te geven bij: 01 Eerste hypotheek (nieuw), 10 meeneemhypotheek, 11 doorgeefhypotheek.

HDN-87

OfferteAanvraagBericht

CodeLeningMij wordt verplicht

Aanleiding:

HDN wenst geautomatiseerd te valideren op lege waardenlijsten. Een lege waardenlijst heeft per definitie geen toegevoegde waarde in een schema. CodeLeningMij betreft een waardenlijst die leeg kan zijn.

Doel:

Principe van procesoptimalisatie: de HDN Standaard staat voor een efficiënt, gestandaardiseerd proces waarin snel duidelijkheid ontstaat voor alle betrokken partijen.

Aanpassing:

  • Het veld Lening/CodeLeningMij wordt een verplicht veld in het generieke schema

  • Het veld Lening/Leningdeel.CodeDeelMij wordt een verplicht veld in het generieke schema

  • Het veld Lening/CodeLeningMij moet minstens 1 item in de waardenlijst bevatten

  • Het veld Lening/Leningdeel.CodeDeelMij moet minstens 1 item in de waardenlijst bevatten

HDN-88

OfferteAanvraagBericht

MaatwerkOplCodeMij OrganisatieSpecifiek maken

Aanleiding:

HDN wenst geautomatiseerd te valideren op lege waardenlijsten. Binnen de entiteit MaatwerkOplSpec kan sprake zijn van een lege waardelijst voor het veld MaatwerkOplCodeMij.

De entiteit MaatwerkOplSpec kan gebruikt worden voor generieke explainredenen, die in ExplainReden worden doorgeven, als voor organisatiespecifieke explainredenen. Wanneer een maatschappij enkel generieke explainredenen ondersteund, is het wenselijk om de velden voor organisatiespecifiek maatwerk te kunnen verwijderen uit het schema. Dit is ook in overeenstemming met de ketenafspraak voor maatwerk, die stelt:

·Een aanbieder die wel maatwerk ondersteunt maar géén maatschappijspecifieke regelingen heeft, dient de waarde 01 Maatschappijspecifiek'uit te sluiten uit het veld ExplainReden, zie Confluence

Door dit toe te staan kan de validatie van HDN op lege waardenlijsten worden aangezet.

Ook het veld MaatwerkOplToelichting moet organisatiespecifiek worden, gezien het veld een toelichting is op de maatwerkoplossing.

Doel:

Principe van procesoptimalisatie: de HDN Standaard staat voor een efficiënt, gestandaardiseerd proces waarin snel duidelijkheid ontstaat voor alle betrokken partijen.

Aanpassing:

-Het veld Lening/MaatwerkOplSpec/MaatwerkOplCodeMij wordt organisatiespecifiek

-Het veld Lening/MaatwerkOplSpec/MaatwerkOplToelichting wordt organisatiespecifiek

Let op!

Voor organisaties die geen maatschappij specifiek maatwerk aanbieden, dienen de velden MaatwerkOplCodeMij en MaatwerkOplToelichting te worden verwijderd.

HDN-80

OfferteAanvraagBericht

Uitbreiden inkomen met Flexibel Budget

Aanleiding:

NHG breidt de werkgeversverklaring uit met het onderdeel Flexibel Budget. Vanuit de markt is de wens uitgesproken om deze ook direct te kunnen meegeven vanuit de adviseur waardoor er een één op één mapping kan worden gemaakt naar de NHG volledigheidstoets.

Doel:

Principe van procesoptimalisatie: de HDN Standaard staat voor een efficiënt, gestandaardiseerd proces waarin snel duidelijkheid ontstaat voor alle betrokken partijen.

Aanpassing:

Uitbreiding binnen de entiteit Dienstbetrekking met VastFlexibelBudget.

HDN-79

BeheerBericht

MX upgraden aan de hand van migratie Datacatalogus

Aanleiding:

Bij het migratietraject van de oude beheertool naar de nieuwe schemabeheertool en taxonomietool, bleek het datatype van twee elementen in het Mutatiebericht af te wijken ten opzichte van de overige berichten.

Het gaat hier om de elementen:

//DocumentKenmerk/DocumentStatusOmschr: Was AN255 --> AN500

//DocumentKenmerk/Kenmerk: Was AN100 --> AN255

Doel:

Elementen corrigeren naar aanleiding van de migratie.

Aanpassing:

DocumentStatusOmschr wordt datatype AN500

Kenmerk wordt datatype AN255 

 

Domein Verzekeren

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

HDN-83

 

Generiek

Pakketnaam adviespakket

Aanleiding:

Met de aanpassing van het vullen van het AanvraagVolgNr is de herleidbaarheid naar het pakket van waaruit het eerste aanvraagbericht is aangemaakt komen te vervallen. Voor veel organisaties is dit een probleem.

Doel:

Herleidbaarheid gebruikt pakket.

Aanpassing:

Er is besloten een nieuw veld in de Entiteit Tussenpersoon op te nemen InitieelPakket waarmee deze herleidbaarheid terug is. Tevens is dit volgens ons een juistere locatie.

Domein Kredieten

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

#

Bericht(en)

Naam

Beschrijving

HDN-83

 

Generiek

Pakketnaam adviespakket

Aanleiding:

Met de aanpassing van het vullen van het AanvraagVolgNr is de herleidbaarheid naar het pakket van waaruit het eerste aanvraagbericht is aangemaakt komen te vervallen. Voor veel organisaties is dit een probleem.

Doel:

Herleidbaarheid gebruikt pakket.

Aanpassing:

Er is besloten een nieuw veld in de Entiteit Tussenpersoon op te nemen InitieelPakket waarmee deze herleidbaarheid terug is. Tevens is dit volgens ons een juistere locatie.

HDN-71

KredietAanvraag

Uitbreiden bestedingsdoel Verduurzaming

Aanleiding:

Op dit moment is het niet mogelijk om verduurzaming als bestedingsdoel mee te geven in het KredietAanvraagbericht. Hiervoor wordt nu de optie 99 Anders, zie toelichting' gebruikt.

Doel:

Verduurzaming als optie kunnen selecteren bij BestedingsDoel, in plaats van het gebruik van 99 Anders, zie toelichting'.

Aanpassing:

Waarde 19 Verduurzaming toevoegen aan de waardelijst BestedingsDoel.

 

Toelichting Statussen

 

Status

Betekenis

Status

Betekenis

Onderhanden in werkgroep

Houdt in dat de wijziging wel is geprioriteerd door de werkgroep voor de release, maar dat de uitwerking hiervan nog gedaan moet worden.

Ter akkoord bij de werkgroep

Voorstel is uitgewerkt en ter akkoord aangeboden aan de daarvoor verantwoordelijke werkgroep.

Voorstel akkoord

Voorstel is ter akkoord door de daarvoor verantwoordelijke werkgroep aangenomen en zal worden meegenomen in de release.